Ochrana osobných údajov a GDPR

Ochrana osobných údajov a GDPR

Informácie o spracovaní niektorých osobných údajov podnikateľským objektom aleco media s.r.o.

(Ďalej len „Informácie„)

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o spracovaní osobných údajov pre zákazníkov a iné osoby prichádzajúce do kontaktu s podnikateľským objektom aleco media s.r.o.,  IČO 52094685, so sídlom Aleja Slobody 1893/56, 026 01  Dolný Kubín (ďalej len „aleco media s.r.o.„). Podnikateľský objekt aleco media s.r.o., ako správca osobných údajov, spracováva informácie o fyzických osobách okrem iného:

 1. pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných aleco media s.r.o.,
 2. pri kontaktoch so zákazníkmi a dodávateľmi (či už potenciálnymi alebo existujúcimi)

Cieľom tohto dokumentu je informovať osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané, o tom, na aké účely a ako dlho podnikateľský objekt aleco media s.r.o. tieto osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi spracováva, a aké práva fyzickým osobám v súvislosti so spracovaním ich osobných údajov patria.

Tieto Informácie sa týkajú spracovania osobných údajov

 1. návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných podnikateľským objektom aleco media s.r.o.,
 2. súčasných i potenciálnych zákazníkov a dodávateľov aleco media s.r.o. a primerane aj ich zástupcov a kontaktných osôb

a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcim ich postaveniu voči podnikateľskému objektu aleco media s.r.o..

Tento dokument je účinný od 25. 5. 2018 a je vydaný v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov („nariadenie“ alebo „GDPR“) na účely zabezpečenia informačnej povinnosti aleco media s.r.o. ako správca podľa čl. 13 GDPR.

Podnikateľský objekt aleco media s.r.o. je možné konktaktovať nasledujúcimi spôsobmi: poštou na adresu Aleja Slobody 1893/56, 026 01  Dolný Kubín, emailom: obchod@najcenovky.sk, telefonicky +421-910102020.

 1. Základné pojmy a informácie

Osobný údaj

Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjekt údajov). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, priezvisko, číslo, sieťový identifikátor) alebo jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Osobitné kategórie osobných údajov

Ide o tzv. citlivý osobný údaj, teda údaj, ktorý môže subjekt údajov poškodiť v spoločnosti, v zamestnaní, v škole či môže zapríčiniť diskrimináciu. Takýto osobný údaj vypovedá zvyčajne o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženstve alebo filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, prípadne dochádza k spracovaniu genetických údajov alebo biometrických údajov s cieľom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.

Subjekt údajov

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať.

Správca osobných údajov

Správcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie zodpovedá. Ak nie je v týchto zásadách alebo podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, platí, že správcom osobných údajov je podnikateľský objekt aleco media s.r.o.

Spracovateľ osobných údajov

Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe písomnej zmluvy a pokynov správcu spracováva pre správcu osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktorá je vykonávaná s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou či už automatizovaných postupov ako je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo sprístupňovanie iným spôsobom, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo ich zničenie.

 1. Kategórie a účely spracovania osobných údajov

V súvislosti s návštevou internetových stránok aleco media s.r.o., vrátane nákupu v e-shope, za účelom kontaktu so súčasnými i potenciálnymi zákazníkmi a dodávateľmi  aleco media s.r.o. a ich zástupcov či kontaktných osôb a v súvislosti s prijímaním zamestnancov prostredníctvom internetových stránok môže zo strany aleco media s.r.o. dôjsť k spracovaniu nasledujúcich kategórií osobných údajov.

 1. Spracovávanie osobných údajov v súvislosti s realizovaným či zamýšľaným nákupom tovaru v e-shope aleco media s.r.o. a v súvislosti s uzavretím iných zmlúv so zákazníkmi a dodávateľmi

V prípade zakúpenia tovaru od podnikateľského objektu aleco media s.r.o. je podnikateľský objekt aleco media s.r.o. oprávnený spracovať

 1. základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka (tie, ktoré zákazník pri kúpe uvedie),
 2. údaje o uzatvorenej zmluve,
 3. údaje o tovare,
 4. údaje z komunikácie medzi zákazníkom a podnikateľským objektom aleco media s.r.o.,

a to po dobu trvania záručnej doby na zakúpený tovar a následne 3 roky odo dňa uplynutia tejto doby.

Účelom spracovania je

 1. plnenie povinností spoločnosti aleco media s.r.o., ktoré jej plynú zo zmluvy so zákazníkom,
 2. oprávnený záujem spoločnosti aleco media s.r.o. na určenie, výkon alebo obhajobu svojich práv a právnych nárokov a
 3. oprávnený záujem spoločnosti aleco media s.r.o. informovať svojich existujúcich zákazníkov o ponukách súvisiacich s tovarom, ktoré si títo zákazníci od spoločnosti aleco media s.r.o. už zakúpili.

Spoločnosť aleco media s.r.o. je oprávnená spracovávať v prípade odberu tovaru od svojich dodávateľov

 1. základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje dodávateľa,
 2. údaje o uzatvorenej zmluve,
 3. údaje o tovare,
 4. údaje z komunikácie medzi dodávateľom a spoločnosťou aleco media s.r.o.,

a to po dobu trvania záručnej doby na zakúpený tovar a následne 3 roky odo dňa uplynutia tejto doby.

Účelom spracovania je

 1. plnenie povinností spoločnosti aleco media s.r.o., ktoré jej plynú zo zmluvy s dodávateľom a
 2. oprávnený záujem spoločnosti aleco media s.r.o. na určenie, výkon alebo obhajobu svojich práv a právnych nárokov.

Faktúry vystavenej spoločnosťou aleco media s.r.o. sú v súlade s § 76 zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa ukončenia zmluvy archivované aj súvisiace zmluvy.

 1. Údaje získané z cookies a z iných činností, ktoré uchádzač na internetových stránkach aleco media s.r.o. vykoná

Spracovanie týchto údajov umožní spoločnosti aleco media s.r.o. zlepšovať služby, zamerať sa na to, čo návštevníkov stránok, vrátane osôb nakupujúcich v e-shope aleco media s.r.o. naozaj zaujíma, a prípadne ich informovať o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné. Ide najmä o:

  1. Informácie o zariadení užívateľa získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači, ktoré sú spracované pre zaistenie funkčnosti a vylepšenia prevádzky webových stránok – tieto údaje sú spracované na základe oprávneného záujmu aleco media s.r.o. na zabezpečenie funkčnosti a vylepšenie prevádzky svojich webových stránok.
  2. V prípade rokovania medzi spoločnosťou aleco media s.r.o. a potenciálnym zákazníkom o uzavretí zmluvy, ktoré nebolo zavŕšené uzavretím zmluvy, spoločnosť aleco media s.r.o. spracováva poskytnuté osobné údaje po dobu 10 rokov od príslušného rokovania na základe oprávneného záujmu spoločnosti aleco media s.r.o. na umožnenie ľahkého návratu zákazníka k jeho zamýšľanému nákupu, a to na základe zberu cookies alebo informácií z vyplnených kontaktných formulárov zákazníkom.
  3. Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou aleco media s.r.o., vrátane prostredia e-shopu, získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači, ktoré sú spracované pre účely analýzy návštevnosti – tieto údaje sú spracované na základe oprávneného záujmu aleco media s.r.o. na sledovanie návštevnosti svojich webových stránok.
  4. Záznamy o zariadení užívateľa získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom prehliadači, ktoré sú spracované pre tzv. remarketing (alebo tiež retargeting), tj. zacielenie reklamy na užívateľov, ktorí už v minulosti navštívili web aleco media s.r.o. – tieto údaje sú spracované na základe súhlasu užívateľa udeleného z iniciatívy návštevníka webových stránok, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti „Dobre“, ktorá nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne: „Súbory cookie nám pomáhajú poskytovať služby. Používaním našich služieb vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie.“ Súhlas udeľuje užívateľ na dobu 10 rokov a možno ho vziať kedykoľvek späť. Pre zmazanie uložených cookies návštevník kontaktuje aleco media s.r.o. na email: obchod@najcenovky.sk s uvedením svojho mena, priezviska a adresy IP.
 1. Údaje spracované na obchodné účely

So súhlasom subjektu údajov spracovávame osobné údaje na obchodné účely.

So súhlasom na obchodné účely bude spoločnosť aleco media s.r.o. spracovávať osobné údaje zákazníka pre vytvorenie vhodnej ponuky produktov spoločnosti aleco media s.r.o. a v súvislosti s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písomne, prostredníctvom internetovej reklamy a formou elektronickej komunikácie prostredníctvom kontaktných údajov. Na obchodné účely môžu byť na základe súhlasu spracované základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje a údaje o uzatvorenej zmluve, informácie o tovare a údaje z komunikácie medzi zákazníkom a spoločnosťou aleco media s.r.o.

Poskytnutie súhlasu na komerčné účely je dobrovoľné a zákazník ho môže kedykoľvek odvolať. Tento súhlas zostáva v platnosti po dobu 10 rokov, alebo kým ho zákazník neodvolá. Pokiaľ zákazník svoj súhlas odvolá, nie je tým dotknuté spracovanie jeho osobných údajov zo strany aleco media s.r.o. na iné účely a na základe iných právnych titulov v súlade s touto informáciou o spracovaní osobných údajov.

Pre obchodné oznámenia spoločnosti aleco media s.r.o. alebo tretích strán užíva spoločnosť aleco media s.r.o. skratku OZ alebo iné vhodné označenie, z ktorého je zrejmé, že uvedené oznámenie je obchodným oznámením v zmysle platných právnych predpisov. Z obchodných oznámení zaslaných spoločnosťou aleco media s.r.o. je vždy zrejmé, že spoločnosť aleco media s.r.o. je ich odosielateľom. Obchodné oznámenia môžeme posielať buď na kontakty našich zákazníkov na základe oprávneného záujmu spoločnosti aleco media s.r.o., a to len do doby než vyslovíte nesúhlas, alebo na základe výslovného súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely. V zaslanej komerčnej komunikácii je tiež kontakt pre odmietnutie zasielania takýchto oznámení.

 1. Spôsob spracovania osobných údajov

Spoločnosť aleco media s.r.o. spracováva osobné údaje ručne i automatizovane. Spoločnosť aleco media s.r.o. vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných tak automatizovaných, pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.

 1. Kategórie príjemcov osobných údajov

Spoločnosť aleco media s.r.o. pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje odovzdané od spoločnosti aleco media s.r.o., majú postavenie spracovateľov osobných údajov, spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od spoločnosti aleco media s.r.o. a nesmú ich využiť inak. Ide najmä o vymáhanie dlžných pohľadávok, činnosť znalcov, advokátov, audítorov, správu IT systémov, internetovú reklamu alebo obchodné zastúpenie. Každý takýto subjekt starostlivo vyberáme a s každým uzatvárame zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej má spracovateľ stanovené prísne povinnosti na ochranu a zabezpečenie osobných údajov. Zoznam spracovateľov je dostupný tu: zoznam spracovatelov osobnych udajov.

Spracovateľmi sú spoločnosti so sídlom ako na území Slovenskej republiky, tak so sídlom v členskom štáte Európskej únie alebo tzv. štátoch bezpečných. K odovzdaniu a spracovaniu osobných údajov v krajinách mimo územia Európskej únie dochádza vždy v súlade s platnou legislatívou.

Spoločnosť aleco media s.r.o. v rámci plnenia svojich zákonných povinností prenáša osobné údaje správnym orgánom a úradom určeným platnou legislatívou.

 1. Informácie o právach subjektu údajov  v súvislosti so spracovaním osobných údajov platných od 25. 5. 2018

Podľa nariadenia bude mať subjekt údajov od 25. 5. 2018 v prípade, že bude pre aleco media s.r.o. identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže aleco media s.r.o. svoju totožnosť, nasledujúce práva.

 1. Právo na prístup k osobným údajom

Podľa čl. 15 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom, ktoré zahŕňa jednak právo získať od spoločnosti aleco media s.r.o.:

 1. potvrdenie, či spracováva osobné údaje,
 2. informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo podať námietku proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu údajov,
 3. informáciu o skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania,
 4. informáciu o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ, v prípade, že nebudú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb,
 5. kópiu osobných údajov.

V prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť aleco media s.r.o. oprávnená za kópiu osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie bude možné uplatniť písomne ​​na adrese sídla spoločnosti aleco media s.r.o.

Právo na kópiu osobných údajov bude možné uplatniť v sídle aleco media s.r.o. za podmienky doloženia totožnosti žiadateľa.

 1. Právo na opravu nepresných údajov

Podľa čl. 16 GDPR bude mať subjekt údajov právo na opravu nepresných osobných údajov, ktoré o ňom bude spoločnosť aleco media s.r.o. spracovávať. Zákazník spoločnosti aleco media s.r.o. má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k takejto zmene došlo.

Zároveň je povinný spoločnosti aleco media s.r.o. poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že osobné údaje, ktoré o ňom spracovávame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti. Žiadosť o opravu osobných údajov je možné uplatniť v sídle aleco media s.r.o., za podmienky doloženia totožnosti žiadateľa.

 1. Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR bude mať subjekt údajov právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, ak spoločnosť aleco media s.r.o. nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie týchto osobných údajov. Spoločnosť aleco media s.r.o. má nastavené mechanizmy na zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo výmaz osobných údajov v prípade, že už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Ak sa subjekt údajov domnieva, že nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, môže sa na nás obrátiť písomne ​​na adresu sídla spoločnosti aleco media s.r.o.

 1. Právo na obmedzenie spracovania

Podľa čl. 18 GDPR bude mať subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo, aby správca obmedzil spracovanie, ak bude subjekt údajov popierať presnosť osobných údajov, dôvody ich spracovania alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to písomne ​​na adresu sídla spoločnosti aleco media s.r.o.

 1. Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovania

Podľa čl. 19 GDPR bude mať subjekt údajov právo, aby mu spoločnosť aleco media s.r.o. oznámila, že vykoná či vykonala opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti subjektu údajov môžeme poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov

Podľa čl. 20 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť aleco media s.r.o. o poskytnutie týchto údajov inému správcovi.

Ak spoločnosti aleco media s.r.o. v rámci zmluvy o poskytovaní služieb alebo na základe súhlasu poskytne subjekt údajov osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva automatizovane, má právo získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj vami určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a bude možné ju autorizovať.

V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť. Žiadosť je možné uplatniť na adrese sídla spoločnosti aleco media s.r.o. po doručení odôvodnenej žiadosti.

 1. Právo podať námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR bude mať subjekt údajov právo namietať proti spracovaniu jeho osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti aleco media s.r.o.

V prípade, že spoločnosť aleco media s.r.o. nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu údajov, spoločnosť aleco media s.r.o. spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného odkladu.

Námietku je možné poslať písomne ​​na adresu sídla spoločnosti aleco media s.r.o.

 1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely je možné kedykoľvek odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom vôle, a to buď telefonicky, e-mailom, alebo na adrese sídla aleco media s.r.o.

Súhlas s marketingovým oslovením udelený ku konkrétnemu elektronickému kontaktu je možné kedykoľvek odvolať telefonicky, e-mailom alebo na adrese sídla aleco media s.r.o.

Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť aleco media s.r.o. uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s právnymi účinkami pre subjekty údajov.

 1. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov

Subjekt údajov má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).

Produkt bol pridaný do košíka