Odstúpenie od zmluvy

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

3. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným doporučene poštou alebo emailom s vyžiadaním si potvrdenia o prečítaní) na adresu: obchod@najcenovky.sk .Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný tu: Formulár na odstúpenie od zmluvy

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

1. Po odstúpení od zmluvy vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a splnená podmienka podľa ods. 2. Úhrada bude uskutočnená bankovým prevodom na účet uvedený vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

2. Platba za zakúpený tovar vám bude uhradená po doručení vráteného tovaru späť na adresu uvedenú vo formulári na odstúpenie od zmluvy.

Produkt bol pridaný do košíka